კერძო ინვესტორთა მიერ ინიცირებული განახლებადი ენერგიის ისეთი პროექტების განხორციელება, რომლებიც საჯარო და კერძო თანამშრომლობის კრიტერიუმებს არ აკმაყოფილებენ, რეგულირდება საქართველოს მთავრობის №515 დადგენილებით „იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ წინადადებების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის წარდგენისა და განხილვის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე, რომლებიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს“ (31 ოქტომბერი, 2018 წ.). ...მეტი