ბიბლიოთეკა

განახლებადი ენერგიის შესახებ ინვესტორთა გზამკვლევი
პრეზენტაცია 12 გვერდი
პრეზენტაცია 24 გვერდი
ვიდეო ინსტრუქციები
საქართველოს კანონი გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი
საქართველოს კანონი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
დადგენილება №426
დადგენილება №515
საქართველოს კანონი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ
საქართველოს კანონი განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების წახალისების შესახებ